علمی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

۳-۱- مقدمه
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ص ۲۰).
پژوهشگر به منظور تبین روش تحقیق، در بخشی از پژوهش به توضیح روش آن میپردازد. در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمعآوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت میکنیم. سپس فرآیند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار میگیرد. پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا میشویم. نحوه نمونهگیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل است. ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیق پرسشنامه میباشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
از نظر دانشمندان علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در علوم کاربردی کار میکنند، تحقیق عبارت از فرآیندی که پژوهشگر میکوشد بدان وسیله پیچیدگیهای روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روشهای منظم (سیستماتیک) درباره کنشها و واکنشها، اطلاعاتی را جمعآوری میکند، درباره معنی و مفهوم آنها میاندیشد، به نتیجههای میرسد، آنها را ارزیابی میکند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه میدهد (اعرابی، ۱۳۸۲، ص ۴۹).
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: الف) هدف تحقیق، ب) نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض میشود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علیالخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (دلاور، ۱۳۸۲). تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به چهار دسته تقسیم میشود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰):
تحلیل رابطه همزمانی متغیرها
تحلیل رگرسیون
تحلیلهای عاملی
مدل معادلات ساختاری
تحقیق حاضر از آنجایی که هدفش تعیین رابطه و اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت است، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. بر اساس آمار ارائه شده از طرف مسئولان مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک ۸۷۷ مورد است که از این تعداد ۵۶۸ مورد به بهرهبرداری رسیده است.
۳-۴- نمونهگیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونهگیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است. به طوری که مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه، قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضاء جامعه آماری تعمیم دهیم (سکاران، ۱۳۸۱).
با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران ۱۸۲ شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکتهای مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.
n : تعداد نمونه
 
N : جمعیت جامعه = ۵۶۸
: مقدار اشتباه مجاز = ۶%
Z : توزیع نرمال با سطح اطمینان ۹۵% = ۹۶/۱
P : برآورد نسبت صفت متغیر= ۰٫۵
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری یا نسبت صفت متغیر (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P دست یابد، میتواند آن را مساوی ۵/۰ در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری ۵/۰P= در نظر گرفته شده است. () دقت برآورد است و بین ۱/۰ تا ۰۱/۰ در نظر گرفته میشود. در صورتی که دقت برآورد ۱/۰ در نظر گرفته شد، حجم نمونه حداکثر میگردد. در این تحقیق مقدار  برابر ۶/۰ در نظر گرفته شده است.
۳-۵- قلمرو تحقیق
۳-۵-۱- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر مربوط به شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی در شهر تبریز است.
۳-۵-۲- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر نیمه دوم سال ۱۳۹۲ است.
۳-۶- روشهای جمعآوری اطلاعات
هر پدیدهای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی و تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آنها بتوان فرضیههایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد.
در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، با استفاده از روش میدانی از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.
۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز تحقیق حاضر، از یک پرسشنامه استاندارد که از مقاله پژوهشی لیؤ و همکاران (۲۰۱۲)، اقتباس شده، به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال در رابطه با بررسی اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت است.
جدول ۲-۳- گویههای تحقیق و تعداد آنها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ردیف نام متغیر (گویههای تحقیق) تعداد سؤالات ترتیب سؤالات