یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

جمع

۳۰

۱ تا ۳۰

(منبع: تحقیق حاضر)
لازم به ذکر است که در ابتدای پرسشنامه سؤالاتی در جهت شناخت ویژگیهای فردی و سازمانی جامعه آماری مطرح شده است. ضمناً سؤالات پرسشنامه براساس مقیاس ترتیبی و طیف ۵ گزینهای لیکرت و موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است. نحوهی امتیازدهی نمرات پرسشنامه براین اساس به شرح زیر است:
جدول ۳-۳- طیف پنج گزینهای لیکرت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

(منبع: تحقیق حاضر)
۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق
۳-۸-۱- روایی یا اعتبار[۴۸] تحقیق
به طور کلی دو سؤال مهم در بررسی یافتههای یک طرح تحقیق مطرح میشود، اول اینکه نسبت به یافتههای تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سؤال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سؤال با اعتبار بیرونی تحقیق سر و کار دارد. روایی و پایایی از ویژگیهایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روشهای جمعآوری دادهها شرط اساسی به شمار میروند (بست، ۱۳۷۷).
همان طور که بیان گردید پرسشنامه تحقیق حاضر از مقاله پژوهشی لئو و همکاران (۲۰۱۲)، اقتباس شده و استاندارد میباشد، با این حال جهت اطمینان بیشتر از نظرات برخی از اساتید روش تحقیق دانشگاه تبریز و نیز اساتید راهنما و مشاور بهره گرفتهایم و در نهایت بعد از دخالت دادن نظرات اصلاحی، پرسشنامه نهایی تدوین و در اختیار نمونه انتخابی از جامعه آماری قرار گرفت.

Share