یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۳-۸-۲- پایایی و اعتماد[۴۹] تحقیق
کسانی که برای تحلیل دادههای خود از نرمافزار SPSS استفاده میکنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هرچه درصد به دست آمده به ۱۰۰% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است (مقیمی، ۱۳۷۷، به نقل از نظری، ۱۳۸۶). در این پژوهش که از پرسشنامه برای اندازهگیری دادهها استفاده گردیده و برای تحلیل دادهها، نرمافزارهای SPSS و لیزرل به کار گرفته شدهاند، پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند به کار میرود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰). ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه میشود:
 که در آن:
n = تعداد سوالهای تست
Si= واریانس سوال i
St2 = واریانس کل تست
در این تحقیق مقدار آلفا با توجه به فرمول بالا و با استفاده از تحلیل دادههای بدست آمده از ۱۶۳ پرسشنامه توزیع شده، ۷۵۴/۰ درصد به دست آمد که نشان میدهد پرسشنامه استفاده شده پایا است.
جدول ۴-۳- مقدار ضریب آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Share
ابعاد مدل (متغیرها) تعداد سؤالات ضریب آلفای کرونباخ ضریب کل
به اشتراکگذاری اطلاعات ۵ ۷۳۱/۰ ۷۵۴/۰
هماهنگی عملیاتی ۵ ۷۱۲/۰
جهتگیری رقبا ۳ ۷۱۷/۰
مشتری مداری ۴ ۷۳۴/۰
عملکرد عملیاتی ۴ ۸۰۲/۰