یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

۳-۱۲- آزمونهای برازندگی مدل
آزمونهای برازندگی نشان میدهند مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس دادههای واقعی مشاهده شده، پشتیبانی میشود. یکی از آزمونهای برازندگی آزمون نیکوئی برازش خی ـ دو است. نیکوئی برازش به عبارت ساده یعنی تا چه حد مدل نیکو و برازنده است یا چقدر خوب طراحی شده است.
شاخصهای متعددی برای سنجش برازندگی مدلها وجود دارد. برخی از مهمترین این شاخصها عبارتند از: CFI، NNFI، NFI، AGFI، GFI، SRMR. با این وجود دو شاخص اصلی که بسیار مورد تأکید است و در خروجی لیزرل به وضوح مشاهده میشود شاخص خی ـ دو و شاخص RMSEA است.
جدول ۵-۳ خلاصه دامنه پذیرش شاخص های برازندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

شاخصهای برازندگی X2/df RMSEA SRMR GFI AGFI NFI NNFI IFI
دامنه پذیرش ۱ ـ ۵ ۵/۰> ۵/۰> ۹/۰< ۹/۰< ۹/۰< ۹/۰< ۰ـ ۱

(منبع: کلانتری، ۱۳۸۸)
در نهایت پس از برآورد مدل مفهومی در نرم افزار لیزرل برای رد یا تائید فرضیات از مقدار آماره T این روابط استفاده میشود. بدین منظور مقدار، آماره T به دست آمده را با مقادیر بحرانی در سطح ۹۵ درصد مقایسه میکنیم، در صورتی که مقدار T به دست آمده در ناحیه بحرانی قرار نگیرد میتوان گفت که دلایل کافی برای رد فرضیه در اختیار نداریم و در غیر این صورت فرضیه رد میشود.
۱۲-۳ جمعبندی فصل سوم
در این فصل به روششناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از آنجایی که هدفش تعیین رابطه و اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت است، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران و سایر مسئولین شرکتهای صنعتی مستقر در شهرک شهید سلیمی تبریز است که تعداد این شرکتها با توجه به اطلاعات به دست آمده ۸۷۷ شرکت بود. تعداد نمونه انتخابی این تحقیق نیز ۱۸۲ شرکت است.
روش جمعآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانهای، برای جمعآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق، تدوین مدل تحلیل و تنظیم فرضیات تحقیق و پرسشنامه برای آزمون فرضیهها تحقیق بود که بدین منظور پرسشنامهای با اقتباس از مقاله اصلی و نیز اعمال نظرات اصلاحی حاوی ۳۰ سؤال طراحی و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، ۷۵۴/۰ درصد به دست آمد.
در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شده است.
فصل ۴
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه
پژوهشگر پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روش کند و سرانجام بتواند پاسخی (راهحلی) برای پرسش تحقیق بیاید (خاکی، ۱۳۸۲). در این فصل برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. ابتدا نتایج حاصل از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق (نوع فعالیت، نوع شرکت، فعالیت صادراتی و تعداد کارکنان) ارائه شده است. پس از آن در بحش آمار استنباطی ابتدا برای تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون t-Student استفاده شده است. در ادامه مدل اندازهگیری تحقیق برازش شده و پس از آن مدل اصلی پژوهش بررسی شده است. در آخر نیز فرضیات تحقیق آزمون شدهاند.
۴-۲- آمار توصیفی
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی است، که مشخصات نمونه به شرح زیر میباشد.

Share