پژوهش – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۱-۵- فرضیههای تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.
۱-۵-۲- فرضیههای فرعی
۱-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
۲-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
۱-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
۲-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
۳- مشتریمداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
۴- جهتگیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
۱-۶- روششناسی تحقیق
۱-۶-۱- مدل مفهومی تحقیق
شکل۱-۱ مدل مفهومی تحقیق
جهتگیری بازار
مشتری مداری
جهتگیری رقبا
یکپارچه سازی زنجیره تأمین (SCI)
به اشتراک گذاری اطلاعات
هماهنگی عملیاتی
عملکرد شرکت
عملکرد عملیاتی
عملکرد کسب و کار
متغیرهای کنترل
هماهنگی درون کارکردی
مالکیت
صنعت
اندازه شرکت
اندازه دایره IT
منبع: لیؤ و همکاران (۲۰۱۲)
۱-۶-۲- روش گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابحانهای، مقالات معتبر داخلی و خارجی، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
۱-۶-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات از ابزارهایی چون پرسشنامه و نیز مصاحبه با صاحبنظران، مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکتهای تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز استفاده شده است.
۱-۶-۴- تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها، از روش مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسه مراتبی[۱۶](HMRA) با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از آنجا که روش تحلیل رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی ویژهای صورت میگیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است.
۱-۶-۵- جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی خواهد بود که بنا به آمار ارائه شده از طرف مسئولین مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک ۸۷۷ شرکت است که از این تعداد ۵۶۸ مورد به بهرهبرداری رسیده است. با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران ۱۸۲ شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین شرکتهای مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.
 
۱-۷ متغیرهای تحقیق
۱-۷-۱- یکپارچهسازی زنجیره تأمین:
یکپارچهسازی زنجیره تأمین در اصل یکی کردن شرکای زنجیره (حلقهها) را مدنظر ندارد، بلکه هدف، یکی کردن دیدگاهها، اهداف و استراتژیها است. همه این حلقهها باید بفهمند که با هم شریک بوده و کسی در این زنجیره موفق است که حلقههای موفق دیگری وی را دربرگرفته باشند. موفقیت یک حلقه در گرو موفقیت حلقههای دیگر است و شکست یک حلقه، شکست حلقههای دیگر را در پی خواهد داشت. یکپارچهسازی زنجیره تأمین ممکن است که به عنوان فرآیند تعامل و همکاری که در آن شرکتها در یک زنجیره تأمین با هم به طریقه تعاونی و همکارانه جهت رسیدن به نتایج قابل قبول متقابل، کار میکنند. تعریف شود (هی و لای، ۲۰۱۲).
۱-۷-۲- جهتگیری بازار:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Share