یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۱

۳۴

۹/۲۰

۲/۸۲

بیشتر از ۱۰۰نفر

۲۹

۸/۱۷

۱۰۰

کل

۱۶۳

۱۰۰

(منبع: یافتههای تحقیق)
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بیشترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ۹/۳۹ درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن با ۸/۱۷ درصد تعلق دارد.
۴-۳- آمار استنباطی
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق، از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار Lisrel بهره گرفته شده است. این روش، این امکان را فراهم میکند تا صحت فرضیههای تحقیق را مورد آزمون قرار داده و معنادار بودن ضرایب بدست آمده را نشان داد. ابتدا به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق میپردازیم و سپس مدل تحقیق و فرضیات آن را بررسی میکنیم.
۴-۳-۱- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
برای بررسی و تحلیل وضعیت متغیرها از آزمون t-Student استفاده شده است. این آزمون این امکان را فراهم مینماید تا با لحاظ کردن سطح معناداری (۰۵/۰>α)، بتوان معنادار بودن آن را بررسی و ارائه نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرمافزار آماری SPSS استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرمافزار پس از محاسبه آماره آزمون، سطح معناداری آن را ارائه میکند، در نتایج تحلیلها هرگاه سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ بوده است، این نتیجه حاصل شده است که فرض صفر آزمون مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفته است و فرضیه محقق تأیید میگردد. در ادامه، نتایج حاصل از آزمونهای آماری مورد استفاده آورده شده است. نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت در زیر قابل مشاهده است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۰-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای به اشتراکگذاری اطلاعات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Share
متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان
حد بالا حد پایین