فایل دانشگاهی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

به اشتراک گذاری اطلاعات

۳۳۷۴/۴

۳۷۴۱۸/

۶۳۳/۴۵

۱۶۲

۰۰/۰

۳۹۵۳/۱

۲۷۹۵/۱

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۰ آماره آزمون برابر ۶۳۳/۴۵ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت به اشتراک گذاری اطلاعات در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی عملیاتی چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۱-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای هماهنگی عملیاتی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Share
متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان
حد بالا حد پایین
هماهنگی عملیاتی ۲۹۲/۴ ۳۵۱۵۴/ ۹۲۴/۴۶ ۱۶۲ ۰۰/۰ ۳۴۶۴/۱ ۲۳۷۷/۱