دسته بندی علمی – پژوهشی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۳

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۱ آماره آزمون برابر ۹۲۴/۴۶ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت هماهنگی عملیاتی در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد جهتگیری رقبا چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۲-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای جهتگیری رقبا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان
حد بالا حد پایین
جهتگیری رقبا ۳۶۸۱/۴ ۳۵۰۶۱/ ۸۱۸/۴۹ ۱۶۲ ۰۰/۰ ۴۲۲۳/۱ ۳۱۳۹/۱

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۲ آماره آزمون برابر ۸۱۸/۴۹ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت جهتگیری رقبا در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد مشتری مداری چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۳-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای مشتری مداری

Share