یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

درجه آزادی

معناداری

فاصله اطمینان

حد بالا

حد پایین

مشتری مداری

۳۸۵۳/۴

۳۰۴۳۴/

۱۱۳/۵۸

۱۶۲

۰۰/۰

۴۳۲۳/۱

۳۳۸۲/۱

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۳ آماره آزمون برابر ۱۱۳/۵۸ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت مشتری مداری در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی درونکارکردی چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۴-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای هماهنگی درون کارکردی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان
حد بالا