یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

حد پایین

هماهنگی درونکارکردی

۳۷۱۲/۴

۳۷۲۰۱/

۰۵۷/۴۷

۱۶۲

۰۰/۰

۴۲۸۷/۱

۳۱۳۶/۱

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۴ آماره آزمون برابر ۰۵۷/۴۷ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت هماهنگی درونکارکردی در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد عملکرد عملیاتی چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۵-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای عملکرد عملیاتی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

این مطلب را هم بخوانید :  یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر ...
متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان
حد بالا حد پایین
عملکرد عملیاتی ۴۲۱۸/۴ ۳۲۹۲۸/ ۱۲۶/۵۵ ۱۶۲ ۰۰/۰ ۴۷۲۷/۱