دسته بندی علمی – پژوهشی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت …

۳۷۰۸/۱

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۵ آماره آزمون برابر ۱۲۶/۵۵ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت عملکرد عملیاتی در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد عملکرد کسب و کار چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۶-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای عملکرد کسب و کار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان
حد بالا حد پایین
عملکرد کسب و کار ۳۱۴۴/۴ ۴۷۱۰۷/ ۶۲۴/۳۵ ۱۶۲ ۰۰/۰ ۳۸۷۳/۱ ۲۴۱۶/۱

(منبع: یافتههای تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۶ آماره آزمون برابر ۶۲۴/۳۵ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت عملکرد کسب و کار در جامعه آماری مناسب است.
۴-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی
به منظور تعیین نیرومندی رابطه بین عاملها از شاخص ضریب همبستگی جزئی استفاده شده است و با نرمافزار SPSS آزمون KMO[54] (شاخص کفایت نمونهبرداری) انجام پذیرفت. این شاخص مقادیر همبستگی مشاهده‌ شده را با مقادیر همبستگی جزئی مقایسه میکند. چنانچه مقادیر این آمار بیش از ۷/۰ بود همبستگیهای موجود به طور کلی برای تحلیل بسیار مناسب هستند. اگر بین ۵/۰ تا ۶۹/۰ باشد، باید دقت بیشتری در به‌کارگیری تحلیل عاملی به خرج داد و مقادیر کمتر از ۵۰/۰ بدان معنا است که تحلیل عاملی برای آن مجموعه مناسب نیست.
مقادیر این آزمون برای دادههای مورد مطالعه در جدول ۱۷-۴ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود مقدار KMO برابر ۷۰۳/۰ به دست آمده که نشان‌دهنده مناسب بودن این ابزار در تحلیل دادهها است.
جدول ۱۷-۴- مقدار KMO

Share