تحقیق دانشگاهی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

NNFI

۸۸/۰

بزرگتر از ۹/۰

RMSEA

۰۷۵/۰

کوچکتر از ۱/۰
اگر کوچکتر از ۰۵/۰ باشد بسیار مطلوب است.
اگر بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد مطلوب است.

SRMR

۰۶۹/۰

کوچکتر از ۱/۰
اگر کوچکتر از ۰۵/۰ باشد بسیار مطلوب است.
اگر بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد مطلوب است.

GFI

۷۹/۰

بزرگتر از ۹/۰

AGFI

۷۳/۰

بزرگتر از ۹/۰

(منبع: یافتههای تحقیق)
چنانچه شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی، کوچکتر از ۳ باشد، برازش بسیار مطلوب را نشان میدهد. این نسبت برای مدل تحقیق ۶۷/۲ است که پایینتر از آستانه مورد قبول بوده و لذا برازش مناسب مدل را نشان میدهد. از سوی دیگر در صورتی که شاخصهای CFI، NFI، NNFI، بزرگتر از ۹/۰ باشند برازش مناسب مدل نتیجه میشود. بعلاوه اگر شاخصهای RMSEA و SRMR کوچکتر از ۰۵/۰ باشند، دال بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب بوده و مقدارکوچکتر از ۰۸/۰ بر برازش مطلوب و مناسب دلالت دارد. همانطور که مشاهده میشود شاخصهای CFI، NFI و NNFI، به ترتیب برابر با ۹۲/۰، ۹۱/۰، ۸۸/۰ هستند که همگی تقریبا در سطح مناسبی قرار دارند. شاخصهای RMSEA و SRMR به ترتیب برابر با ۰۷۵/۰، ۰۶۹/۰ هستند که هر دو برازش مناسب مدل را نشان میدهند.
۴-۳-۳-۲-آزمون فرضیات فرعی
۱- H0: به اشتراک گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی ندارد.
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Share