یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت ۴

مدیریت تقاضا
مدیریت تولید وتوزیع
ورود سفارش
مدیریت تأمین
( منبع: غضنفری و فتحاله، ۱۳۸۹، ص ۲۵)
۲-۵- یکپارچهسازی
با وجود اینکه نظرات بسیاری در مورد یکپارچگی مطرح شده است، ولی منابع علمی محدودی در این مورد وجود دارد و هنوز یک تعریف جامع و فراگیر از موضوع یکپارچگی ارائه نشده است. ولی بسیاری از کارشناسان در این حوزه، تمایل دارند که مفهوم یکپارچگی را به مقولهای فراتر از سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه و سختافزار و نرمافزار آن تعمیم دهند. با ظهور و توسعه مفاهیم نوین همچون شرکتهای مجازی، مشتریان مجازی، کسب وکار مجازی و کار از راه دور، یکپارچگی جامعیت خاصی یافته است، به طوری که مفاهیم مختلفی همچون فرآیندهای کسب و کار، دانش و علم مدیریت، ارتباطات و تعاملات سازمانی، ساختار سازمانی و مدیریت دانش را شامل میشود.
با این اوصاف، یکپارچگی در دنیای کسب و کار جدید، فرایند فراگیری است که طی آن فرآیندها و ساختار منعطف و به هم پیوستهای در جهت اهداف استراتژیک و رقابتی شرکت ایجاد میگردد. یکپارچهسازی سیستمها یک چرخه تعاملی را ارائه میکند که طی آن تکنولوژی، عملکردهای افراد، دانش و فرایندهای عملیاتی با یکدیگر ترکیب و به هم پیوسته میشوند.
جدول ۱-۲ عناصر یکپارچهسازی سازمان

Share
عناصر سازمانی سازمان غیریکپارچه سازمان یکپارچه ابزارها
اهداف و مأموریتها کاملا مستقل از درون و بیرون وابسته مدلسازی سازمان و برنامهریزی استراتژیک
فرآیندها عملکردگرا فرآیندهای در سطح سازمان مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری
سازمان سلسله مراتبی شبکههای افقی تجزیه و تحلیل سازمانی
منابع انسانی انفرادی و بدون شراکت تیمی، شراکتی و بااتحاد توانمندسازی نیروی انسانی