یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

منابع مالی

بیثبات، غیراستاندارد، عدم یکپارچگی با عملیات دیگر

کیفیت بالا، دسترسی کامل، عملیات/اطلاعات/سیستمهای استاندارد، یکپارچه با عملیات

مهندسی مجدد فرایند مالی، سیستمها، استانداردسازی اطلاعات

اطلاعات

غیراستاندارد، دور از دسترس، عدم به روزآوری، ناامن

شراکتی، استاندارد، در دسترس، دقیق، دورهای دقیق

استانداردهای اطلاعات و مدیریت اطلاعات

سیستمهای اطلاعاتی

مجزا از هم(خود ایستا)

رایج، باز، یکپارچه

معماری و استانداردها

اموال فیزیکی

انعطافپذیر

انعطافپذیر، سودآور، درست به موقع (JIT)

اصول زیرساختار

(منبع، غضنفری و فتحاله، ۱۳۸۹، ص ۱۳۳)
همان طور که در جدول (۲-۱) مشخص است، بسیاری از سازمانها در حال حاضر غیریکپارچه میباشند. در این حالت واحدهای مختلف سازمان هماهنگی لازم را جهت نیل به اهداف سازمان ندارد و انعطافپذیری سازمان جهت رویارویی با تحولات جدید و همراهی با شرایط نوین کسب و کار پایین میباشد. اما در سازمانهای یکپارچه، بخشهای مختلف هماهنگ با یکدیگر فعالیت میکنند. از آنجا که مقوله یکپارچگی، کل سازمان را در بر میگیرد، بنابراین اجزا مختلف نیز، باید در سازمان یکپارچه و هماهنگ گردند (غضنفری و فتحاله، ۱۳۸۹، ص ۱۳۲).
۲-۶- درجات مختلف یکپارچهسازی
به طور کلی میتوان چهار درجه مختلف را برای یکپارچهسازی در نظر گرفت. هر درجه، ابعاد، پیچیدگیها تعاریف و وجوه خاص خود را داشته و میتواند برای هر یک از شرایط و حالات خاص سازمان در نظر گرفته شود. درک اینکه سازمان در چه درجهای از یکپارچگی قرار دارد و یا این که چه درجهای از یکپارچگی برای آن مناسب است، بسیار مهم میباشد. چهار درجه یکپارچهسازی عبارتند از:
الف) یکپارچگی ارتباطی
این درجه ابتداییترین درجه یکپارچگی بوده و اساس و زیربنای دیگر درجات یکپارچگی است. اساس این وضعیت ایجاد ارتباط بین تجهیزات و تکنولوژیهای مختلف برای کار با یکدیگر است. این مرحله شامل اشتراک تجهیزات فنی، برقراری امکان انتقال اطلاعات و ایجاد مسیرهای ارتباطی بین اجزای مختلف است.
ب) یکپارچگی عملیاتی
این وضعت به قابلیت کار کردن دو یا چند سیستم، برنامه و یا تکنولوژی با یکدیگر اطلاق میشود، به نحوی که از قابلیتهای هر دو تکنولوژی و سیستم استفاده شود. بسیاری از عرضهکنندگان راهحلها و تولیدکنندگان سیستمها، محصولاتشان را برای استفاده در این وضعیت ارائه میکنند، به طوری که سیستمهای آنها با پایگاههای داده و سیستمهای دیگر مرتبط میگردند.
ج) یکپارچگی مفهومی
در زمینه یکپارچهسازی، بسیاری از تلاشها به سمت پیادهسازی سیستمهای مدیریت پایگاه داده معطوف شدهاند، در این وضعیت اجزاء داده، اصطلاحات و تعاریف و مفاهیم دادهها به خوبی مشخص و بهینه میشوند. در اینجا تأکید بر کاهش خطاهای انسانی حین ایجاد، ثبت و بازیابی دادهها از طریق ایجاد استانداردها و فرمتهای مشخص دادهها است. برای نیل به یکپارچگی معنایی، تنها پیادهسازی سیستمهای مدیریت پایگاه داده کافی نیست، بلکه باید دادهها، مشخصات و استانداردهای آنها به روشنی برای کاربر تعریف شده و مشخص باشد.
د) یکپارچهسازی همگرا
این درجه از یکپارچگی پیچیدهترین و برترین درجه یکپارچگی است. برای نیل به یکپارچگی در این مرحله باید در سه وضعیت قبلی به یکپارچگی دست یافته باشیم. در این درجه، مفهوم یکپارچگی فراتر از یکپارچه کردن تکنولوژیها، برنامهها و استاندارد کردن دادهها است. یکپارچگی همگرا شامل یکپارچهسازی تکنولوژی با فرآیندهای کسب و کار، دانش و عملکردهای افراد است. یکپارچهسازی همگرا، سازمان را به سمت طراحی و ایجاد ساختار و فرایندهای مختلف و پویا سوق میدهد (همان، ص ۱۳۳-۱۳۵).
۲-۷- انواع یکپارچهسازی
الف) یکپارچهسازی افقی درون سازمانی
در این حالت سیستمهای مختلف که در بخشهای عملیاتی شرکت وجود دارند، با یکدیگر یکپارچه میشوند. نمونهای از این یکپارچگی را میتوان در زنجیره ارزش یک کارخانه مشاهده نمود. برای افزایش ارزش ایجاد شده، میتوان سیستمهای سفارش، خرید، تولید، حمل و نقل و توزیع را با یکدیگر یکپارچه نمود.
ب) یکپارچگی عمودی درون سازمانی
در حالت عمودی، سطوح مختلف یک سازمان یکپارچه میشوند. به عنوان مثال، فرایند تولید در پایینترین سطح خود توسط سیستمهای کنترل عددی، در سطوح میانی توسط سیستم برنامهریزی و کنترل تولید و در سطح بالاتر توسط سیستمهای مدیریتی و برنامهریزی، کنترل میشوند. بدین ترتیب اطلاعات مربوط به سیاستها و برنامههای تولید از بالا به پایین و اطلاعات محصولات تولید شده از پایین به بالا، در سطوح سازمانی منتقل میشوند. در حالت یکپارچهسازی عمودی، سیستمهای تولیدی در سطوح گوناگون با یکدیگر یکپارچه میشوند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Share