جستجوی مقالات فارسی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت …

عملکرد انعطافپذیر
عملکرد کیفیت
عملکرد هزینه
سرعت
انعطاف پذیری
شایستگی
پاسخگویی
عملکرد زنجیره تأمین
چابکی زنجیره تأمین
(منبع: رادفر و همکاران، ۱۳۹۱)
رجب زاده و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با هدف ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفههای آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی، تأثیر ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی را برعملکرد شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک بررسی کردهاند. سنجش همبستگی و مدلسازی ساختاری در این تحقیق پیشنهاد میکند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. مدل مفهومی این پژوهش:
فروش به کل دارایی
حقوق سهامداران به بدهی
محیط
به هنگامی
کارایی بودجه
اثربخشی محصولات
کیفیت محصولات
نرخ بازگشت دارایی
حاشیه سود خالص
نرخ بازگشت سرمایه
رابطه و وابستگی
اطلاعات
زیرساختار
تقاضا
تأمین
شکل ۱۲-۲ مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین
(منبع: رجب زاده و همکاران، ۱۳۸۹)
صادقی مقدم و همکاران (۱۳۸۸)، با بکارگیری الگوریتم ژنتیک به برنامهریزی یکپارچه تأمین، تولید و توزیع زنجیره تأمین اقدام کردهاند.. آنان پس از بررسی مدلهای گوناگون ارائه شده در خصوص جریان مواد در زنجیره تأمین با رویکردی یکپارچه به مدلسازی جریان مواد در طول زنجیره تأمین در بخشهای تأمین، تولید و توزیع در کارخانه کاچیران پرداختهاند.
کریمی دستجردی و همکاران (۱۳۸۸)، طی تحقیقی به توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقهبندی زنجیرههای تأمین با استفاده از رویکرد منبع محور (رویکرد انتخاب استراتژیک مایلز و اسنو[۴۷] (۱۹۷۸)) و فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین در صنعت خودرو پرداختهاند.
رحمان سرشت و افسر (۱۳۸۷)، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین رابطه مستقیم و معناداری داشته و استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین نیز رابطه مستقیم و معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.
میر غفوری (۱۳۸۲)، یک ساختار سه سطحی شامل سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را برای زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد طراحی نموده است. وی در سطح استراتژیک از تحلیل سلسه مراتبی با رویکرد فازی، در سطح تاکتیکی از برنامهریزی چند هدفه فازی و در سطح عملیاتی از برنامهریزی خطی استفاده نموده است.
جدول ۲-۲: خلاصه مطالعات خارجی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Share
نتیجه گیری جامعه آماری عنوان پژوهش محققان-سال