بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

محیط حمایت همکارانحمایت سرپرستانآمادگی برای تغییرنتایج سازمانی عملکرد فردی یادگیری نتایجاعتبار محتواطرح انتقالاستعداد افراد برای انتقالفرصت استفادهتواناییکه شامل ۱۶ فاکتور در دو حوزه آموزشی است:

Read More

Share

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۵-۳کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۵-۴تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۵-۵مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶-۱خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۶-۲ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۶-۳کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۶-۴تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده

Read More

Share
1 2 3 6