بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

mg/kg50 دیابتی+ژلmg/kg100 درصد بلاستوسیت ها(%) ۱۴/۲±۶۱/۷۰ ۴۵/۱±۶۶/۶۱ ۶۷/۱±۵۸/۶۷ b26/0±۶۹/۲۴ c34/1±۷۷/۳۴ ۴۸/۳±۶۸/۶۲ جدول۳-۱۹ :مقایسه میانگین درصدجنین های مرحله بلاستوسیت در گروههای مختلف، حروف غیر مشابه نشان

Read More

Share

مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

a98/0±۵۰/۸۳ a01/1±۸۴/۸۱ a92/0±۲۲/۸۲ b34/1±۹۴/۵۹ b48/1±۵۰/۶۱ ab8/5±۵۴/۷۲ جدول۳-۱۵ مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها

Read More

Share

دسترسی متن کامل – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل+ژلmg/kg50 کنترل+ژلmg/kg100 دیابتی دیابتی+ژلmg/kg50 دیابتی+ژلmg/kg100 FRAP a34/0±۳۲/۵۰ b41/0±۴۶/۵۳ c21/0±۲۳/۵۷ d50/0±۴۳/۳۸ e15/0±۹۶/۴۹ a31/0±۵۶/۴۷ جدول ۳-۱۵-مقایسه میانگین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بافت

Read More

Share

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

دیابتی+ژل mg/kg50 دیابتی کنترل+ژلmg/kg100 کنترل+ژلmg/kg50 کنترل گروه ها ۲۳/۱±۳۶ ۲۰/۱±۹۴/۳۰ ۲۵/۱±۲۸/۲۶ab ۸۱/۰±۴۹/۴۵ ۴۷/۰±۳۰/۴۴ ۸۷/۱±۶۶/۴۶ تعداد اسپرم(۱۰۶×) جدول ۳-۱۲ :مقایسه میانگین تعداد اسپرم ها در گروه

Read More

Share

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

جدول۳-۹:مقایسه میانگین درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده تند(RPFM)،اسپرم های دارای حرکت پیشرونده کند SPFM)) ،اسپرم های دارای حرکت درجا (RM)،اسپرم های فاقد تحرک (ML).

Read More

Share

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

تصویر۳-۱۱:نمای میکروسکوپیک اسپرم.پیکان شماره ۲ اسپرم مرده را نشان می دهد که رنگ ائوزین به درون سیتوپلاسم نفوذ کرده است وپیکان شماره ۱ اسپرم زنده

Read More

Share

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش …

b50/4±۳۳/۱۸۹ b00/5±۰۰/۱۸۹ جدول ۳-۴:مقایسه میانگین تعداد سلول های لنفوسیت،لیدیگ وقطرلوله های منی ساز در گرو های آزمایشی مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی

Read More

Share

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

a00/3±۰۰/۷۳ ۵۶/۲±۰۵/۷۲ ۶۷/۱±۰۰/۷۳ b33/2±۹۲/۵۴ a92/1±۵۱/۶۹ a59/1±۱۸/۷۰ SPI(%) a77/1±۳۶/۸۵ a80/1±۰۵/۸۳ a43/2±۰۹/۸۲ b76/2±۵۵/۶۹ a93/5±۲۷/۸۱ a50/1±۷۷/۷۹ SCI(%) a70/0±۵۰/۲۴ a69/0±۰۰/۲۲ a50/0±۰۶/۲۳ c12/2±۵۰/۶ b77/0±۵۴/۱۸ ab74/0±۵۲/۲۰ MI(%) a ۱۲/۰±۶۹/۲ a10/0±۴۷/۲ a14/0±۵۹/۲ b02/0±۰۱/۲

Read More

Share
1 2 3 8