بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

mg/kg50 دیابتی+ژلmg/kg100 درصد بلاستوسیت ها(%) ۱۴/۲±۶۱/۷۰ ۴۵/۱±۶۶/۶۱ ۶۷/۱±۵۸/۶۷ b26/0±۶۹/۲۴ c34/1±۷۷/۳۴ ۴۸/۳±۶۸/۶۲ جدول۳-۱۹ :مقایسه میانگین درصدجنین های مرحله بلاستوسیت در گروههای مختلف، حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)نمودار۳-۲۴: مقایسه درصد جنین های مرحله بلاستوسیست در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروه ها می […]

مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

a98/0±۵۰/۸۳ a01/1±۸۴/۸۱ a92/0±۲۲/۸۲ b34/1±۹۴/۵۹ b48/1±۵۰/۶۱ ab8/5±۵۴/۷۲ جدول۳-۱۵ مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P)نمودار ۳-۲۱ -مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)۳-۷-۲-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین […]

دسترسی متن کامل – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل+ژلmg/kg50 کنترل+ژلmg/kg100 دیابتی دیابتی+ژلmg/kg50 دیابتی+ژلmg/kg100 FRAP a34/0±۳۲/۵۰ b41/0±۴۶/۵۳ c21/0±۲۳/۵۷ d50/0±۴۳/۳۸ e15/0±۹۶/۴۹ a31/0±۵۶/۴۷ جدول ۳-۱۵-مقایسه میانگین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بافت بیضه براسای میلی مول وزن بافت در گروه های مختلف، حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).نمودار۳-۱۹-مقایسه میانگین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

دیابتی+ژل mg/kg50 دیابتی کنترل+ژلmg/kg100 کنترل+ژلmg/kg50 کنترل گروه ها ۲۳/۱±۳۶ ۲۰/۱±۹۴/۳۰ ۲۵/۱±۲۸/۲۶ab ۸۱/۰±۴۹/۴۵ ۴۷/۰±۳۰/۴۴ ۸۷/۱±۶۶/۴۶ تعداد اسپرم(۱۰۶×) جدول ۳-۱۲ :مقایسه میانگین تعداد اسپرم ها در گروه های آزمایشa:وجوداختلاف معنی دار (p<0.05) باگروه کنترل،b:وجود اختلاف معنی داربا گروه های تحت تیمار(P<0.05)۳-۶-نتایج ارزیابی های بیوشیمیایی بافت بیضهنتایج حاصل از اندازه گیری میزان مالون دی-آلدئید (MDA) در بافت بیضه:مقایسه […]

مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

جدول۳-۱۰: مقایسه میانگین درصد اسپرم های آسیب دیده در گروه های مختلف آزمایش حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P). ، تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شده اند.۳-۸-نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرمهای نابالغنتایج حاصل از بررسی میزان بلوغ هسته اسپرم ها در گروه […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

جدول۳-۹:مقایسه میانگین درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده تند(RPFM)،اسپرم های دارای حرکت پیشرونده کند SPFM)) ،اسپرم های دارای حرکت درجا (RM)،اسپرم های فاقد تحرک (ML). a :بیانگر اختلاف معنی دار باگروه کنترل، b:بیانگراختلاف معنی دار با گروه های کنترل تحت تیماربا ژل با دوزmg/kg 50 وmg/kg100.c :بیانگراختلاف معنی دار باگروه دیابتی تحت درمان با دوز […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

تصویر۳-۱۱:نمای میکروسکوپیک اسپرم.پیکان شماره ۲ اسپرم مرده را نشان می دهد که رنگ ائوزین به درون سیتوپلاسم نفوذ کرده است وپیکان شماره ۱ اسپرم زنده باسیتوپلاسم رنگ نگرفته که نشانگر عدم آسیب به غشای سیتوپلاسمی آن می باشد.رنگ آمیزی ائوزین –نگروزین، (درشت نمایی ۱۰۰۰×) دیابت +ژل۱۰۰mg/kg دیابت +ژل۵۰mg/kg دیابتی کنترل+ژل۱۰۰mg/kg کنترل+ژل۵۰mg/kg کنترل گروه ها b27/2±۳۹/۶۶ […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در …

در این آزمایش درصد لوله های منی سازی که دارای حداکثر سه رده سلولهای اسپرماتوژنز تمایز یافته از سلول اسپرماتوگونی A هستند بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد ضریب تمایز لوله ای در گروههای دیابتی کاهش معنی داری با گروههای کنترل دارد (۰۵/۰P<). درحالیکه درگروه های درمان شده با ژل آلوئه ورا(mg/kg 50و mg/kg100)نسبت […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش …

b50/4±۳۳/۱۸۹ b00/5±۰۰/۱۸۹ جدول ۳-۴:مقایسه میانگین تعداد سلول های لنفوسیت،لیدیگ وقطرلوله های منی ساز در گرو های آزمایشی مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شد.ه اند.تصویر۴-۹- مقطع عرضی لوله های منی ساز و بافت بینابینی در بافت بیضه رت گروه کنترل […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

a00/3±۰۰/۷۳ ۵۶/۲±۰۵/۷۲ ۶۷/۱±۰۰/۷۳ b33/2±۹۲/۵۴ a92/1±۵۱/۶۹ a59/1±۱۸/۷۰ SPI(%) a77/1±۳۶/۸۵ a80/1±۰۵/۸۳ a43/2±۰۹/۸۲ b76/2±۵۵/۶۹ a93/5±۲۷/۸۱ a50/1±۷۷/۷۹ SCI(%) a70/0±۵۰/۲۴ a69/0±۰۰/۲۲ a50/0±۰۶/۲۳ c12/2±۵۰/۶ b77/0±۵۴/۱۸ ab74/0±۵۲/۲۰ MI(%) a ۱۲/۰±۶۹/۲ a10/0±۴۷/۲ a14/0±۵۹/۲ b02/0±۰۱/۲ a ۰۴ /۰±۵۵/۲ a ۰۳۶/۰±۶۴/۲ ۳-۳-۵-نتایج حاصل از ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضهجدول۳-۶-:مقایسه میانگین درصدلوله های منی سازبا TDI مثبت،RI مثبت،SPI ،MI وSCI مثبت در گروه های مختلف ،حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف […]