بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل +ژلmg/kg50 کنترل +ژلmg/kg100 دیابت دیابت+ژلmg/kg50 دیابت+ژلmg/kg100 وزن(gr) ۰۶۵/۰±۰۱/۲ ۰۸۴/۰±۰۶/۲ ۰۱۷/۰±۱۶/۲ ab040/0±۱۳/۱ ۰۹۹/۰±۱۶/۱ ۰۴/۰±۸۱/۱ جدول ۳-۳-مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی مختلف.a :بیانگر وجود اختلاف معنی دار با گروه های کنترل،b،:بیانگروجود اختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان با ژل(دوز ۵۰ ودرز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) (P<0.05) […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

۳-۳-نتایج مربوط به تغییرات وزنی۳-۳-۱ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدنباتوجه به اینکه میزان وزن بدن حیوانات ،یکی از شاخص های مهم درارتباط باسلامتی حیوان می باشد،جهت بررسی اثرات احتمالی عارضه ی دیابت ،وزن موش ها به طور منظم بررسی وثبت گردید،تاوزن موش های هرگروه نسبت به گروه های کنترل مقایسه شد.جهت اندازه گیری […]

پژوهش – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

برای محاسبه شاخص جایگزینی، درصد لوله های منی سازی که سلول های زایا در آنها به رده اسپرماتوگونی بینابینی یا رده های بعدی رسیده بودند محاسبه گردید (Meistrich & van Beek, 1993).۲-۱۸-۳-ضریب میوزی (MI)جهت محاسبه این ضریب ابتدا تعداد سلولهای اسپرماتیدی داخل هر لوله منی ساز شمارش و بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه تقسیم شد.(kheradmand […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در …

رنگ ائوزینروش تهیه اسید الکلاسید کلریدریک نرمال ۱ میلی لیترالکل اتیلیک ۷۰ درصد ۹۹ میلی لیترروش تهیه محلول اشباع کربنات لیتیومکربنات لیتیوم : ۲ گرمآب مقطر ۲۰۰ میلی لیترروش تهیه محلول رنگی ائوزینآب مقطر : ۱۰۰ میلی لیترائوزین : ۱ گرمتیمول: یک قطعه کوچکروش تهیه رنگ هماتوکسیلینهماتوکسیلین : ۱گرمالکل اتیلیک مطلق: ۲۰-۱۰ میلی لیترآلوم آلومینیوم […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

الکل مطلق ۱۰۰ سانتی مترمکعبمحلول ب :محلول مائی کلرورفریک ۲۹ % ۴ میلی لیترآب مقطر ۹۵ میلی لیتراسید کلریدریک ۱ میلی لیترمحلول کار :مخلوط مساوی از محلول های الف و ب می باشد .محلول وان گیسن :محلول مائی فوشین اسید ۱ درصد ۵/۲ میلی لیترمحلول مائی اشباع شده اسید پیکریک ۵/۹۷ میلی لیترطریقه رنگ آمیزی […]

متن کامل – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

طرز تهیه بافر :محلول ۱ :۵۰۴۰/۱ گرم از NaH2PO4 را وزن نموده و ۱۷۹۰/۲ گرم از Na2HPO4 را برداشته در بالن ۱۰۰ ریخته به حجم می رسانیم PH را روی ۴/۷ تنظیم می کنیم .محلول ۲ :۱۰ گرم TCA را در یک بالن ۱۰۰ با آب مقطر به حجم میرسانیم .محلول ۳ :۶۷/۰ گرم از TBA را […]

علمی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

و علاوه بر آن دارای خواص ضد قارچی و ضد میکروبی نیز می باشد.سالیسیلیک اسیداین ماده خواصی همانند آسپرین داشته و ضد التهاب می باشد و خواص آنتی باکتریالی نیز دارد.آمینو اسیدهاژل آلوئه ورا حاوی ٢٠ تا ٣٠ آمینو اسید مورد نیاز انسان است و جالب توجه است که بدن انسان هم قادر به ساختن […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

وزن هرگروه Xسپس دوزمربوطه ازSTZ ، (X) را که به صورت پودر بوده و برای تزریق داخل صفاقی باید به صورت محلول تبدیل می شد،درآوردیم، بدین منظور از محلول بافری سیترات سدیم ۱/۰ مولار با ۵/۴ PH (متشکل از سیترات سدیم مونوهیدراته و اسید سیترریک ) برای حل کردن استرپتوزوتوسین استفاده شد. به منظور القای […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

علی‌رغم بالغ بودن اسپرماتوزوئیدهای خارج شده از اپی‌دیدیم، عوامل ترشح شده از اپی‌تلیوم مجاری تناسلی از فعالیت آنها جلوگیری می‌کنند. لذا اسپرماتوزوئید‌های خارج شده با من، قادر به انجام وظایف خود در بارورسازی تخمک نیستند. ولی هنگام قرار گرفتن اسپرم در معرض مایعات دستگاه تناسلی زن، تغییرات متعددی رخ می‌دهد که آن را برای فرآیندهای […]

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

از نظر عروق خونی و لنفاوی، اعصاب و سلول‌های بنیابینی با لیدیگ[۱۶] غنی است، قرار دارند. بیضه‌ها در خلال نمو رویانی در خلف صفاق و در دیواره خلفی محوطه شکمی تکامل یافته و در طی رشد جنینی، مهاجرت کرده و سرانجام در درون کیسه بیضه[۱۷] و در انتهای طناب‌های اسپرماتیک[۱۸]، معلق می‌شوند. به دلیل این مهاجرت، هر […]