دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum- …

اولین هدفی که از مصرف مواد آلی تعقیب می‌شود فراهم نمودن شرایط مساعد از نظر رطوبت و تهویه برای فعالیت موجودات زنده و رشد گیاهان

Read More

Share

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium podophyllum- …

شکل۴-۲۲-مقایسه تعداد برگ در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..۸۹شکل۴-۲۳-مقایسه تعداد شاخه جانبی در بسترهای کشت………………………………………………………………..۸۹شکل۴-۲۴-مقایسه ارتفاع گیاه در بسترهای کشت…………………………………………………………………………..۹۰شکل۴-۲۵-مقایسه شاخص سطح برگ در بسترهای کشت……………………………………………………………….۹۰شکل۴-۲۶-مقایسه شاخص کلروفیل

Read More

Share
1 17 18 19 20 21 43