تنظیم هیجانی

راهبردهای تنظیم هیجان شامل نه روش مقابله ای شناختی[۱] متفاوت، یعنی خود سرزنش گری، پذیرش و عینیت بخشی، نشخوار فکری، تمرکز دوباره مثبت، تمرکز دوباره روی برنامه ریزی، آزمایش دوباره…

ادامه خواندن
بستن منو