شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی استان کرمانشاه- قسمت ۲

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳فصل اولکلیات تحقیق   مقدمه   یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمان های دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت

Read More

Share

بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دانشگاه قمدانشکده الهیات و معارف اسلامیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیعنوان:بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین

Read More

Share

تاثير رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفيل و عملکرد ذرت Zea mays L.

7o2TE7ewtbFPCO/xZDZSUrCHirGVMps3BwNQt2dBhbLAO42qDhdpAu94gS4xFhUtausZq2bG6cgAXClpIJn19Y2cCOtVeD7gEZu+oZTe4tD5eFQjzktH8H7olaqwmO8V7aafWR+8GTwGuFhOaeS36cjNNHIwc60oB5edqoo7e7zHk3Z+lyqXTv7wIiapQ7bLpodM4aL2HJE3YhH/zdSHvCdoaNKkH7yO3K7VEOl6ibMsuqtyvMcjhBmvYGU5wJIe+5ybrdqxJapJtDClG1Q/7VlgSQ2RT13slGh31Pe0ZRA+eToumJO+IX37AW9a29ioLcZhW88mO4mwVXSxVJXxx6ZmvTWVocuedng62ys6fp1ZRRZeg78E7TFscu6M+wjD+wz8AY/xz2nsJufQXjrVux9GOboRPy30vVQQKSLCmjS2ZCOBwYdJb+msIN0Pg91aOVenDy8dveT5/Qe8kWBgvBUOEvZ7jMoIg0GhadTlzEUEVP4D8fwDs3Ppvj0ZtISTkFiHgQC7rnzAk9nwGljpcB8jahJb15C1rRe9GTPopdpMr/p61dpAWvW70i4j1hl09KqYc73X0o949MP3QnQp+Da3SORUQqGUndYZaPWol0JekEmG72ffcYqod/NyIEw/B7k8+pqPeHJecJxeSCNqcZ5In0JYvJ2D6Oxw3dxs2uhNDx0h9qYhI+GNziNUW9FVVUd/db/0EQ+UeDZNYxp83HAqm4ShIRKZdVbXfd+oWveJm0Uq3QoJnjJKeSUksUeoAyxxj5YneJISFCVm8p0AbYufImYMR+sbpvMkVs6E8qrPZqb6qmIEv8f8i4xMN7oM+ZxTiro3zX/Fo/5RAfJ6oCK44ZG+SHKoP9KLAKPTcjn+O83L3RdFEskRkt6n5Pm3AEzyK56QdprlKF7dI59EKBzEN1Encho9f4Q9cueQNGC5LBmGWkWCvcXcEzw5j1xDI2etjMfyxZVX6dXUQ5hZJqb1t4OfBx3BeuQBFVhO4IyMeOnrJE/w5Lw1bgEqujGdY56GjkgA4QLRTIbyFv4OAQ5rINb0zrgo/HEtnMvhLoAZDeseKV5v6j3DIy4oLtLxpbNIpnJ3kr4tjbzFGbJh7ep6qzZPsC9luWRIXTf1nRwkRgAc6IPp83+ijOd4cj9EXw0S1JWcgLeRtky6UAl9meqITFj91nYV9JbILEk+VfKyZVS94K1BavPP1vwEj5INbYdaDvlolsQ3bqBhv66eQiWXY4WfvqSKGOlqSHeevPk50GNsZ5je5TlecvMeUC01ZvI2ofXloyNNIifxUU65LpGX2DhY3mzN+K/1fSij+yn1kjzHo+kcJGbkmPaHW+sFm95cV7698kDyaj37aJHRZjAru7tFvRPaREtYohveJRTyCZ4wIHkqWQEv5XYm+2WWe5RTEUamE078xpZS6F4Hi2iXeSenp+/lMzy4MmLC0B8p51N0oKqW58nHNAIRIOlWktqIbm1cy+sspeiJM+mgzhve5FM8Zr1IQQ9zOp3HozIbJGYaQ7n3Ib1vlFGSi+k0FHs3uE48QK4zX5BTH0IM+RSPtKcUxuVe1eTUCYZkgZwcj/5YTRJhtfNd454MgVnoCAkV3PGLdl/hoSEmSYknf1Dtr5EwrS6TgRCNzH5C8XIIkZSZ9NCH2aDdSUof5As8yaeidV0qEclk8opf2qIUFIJ2caZ0mT/8WR2YTElc546P+XrKV3jJdPLrAtoWBdmklMiqmfa0oGkxhrh3u5pU2MWeD/bcaTmGXyLzlK/x6JEYU6Ku7dTLu0uZe4vD32iZiRVFMWqPzayFXGq71BUIDfDEx7y7yzd47HbzrSvKKtR7EWVdKYBytIaENOAlDpJkYFSyocSWRfnggY/yHZ40umvEizstRLZ15+h5kfD9NYUMlUbGWLWAFrfqqeuSfIsnP4ApPf3fQc89qcwwONHBpQWZDuBWhie9y1luhW7yQ5lPlUO+xxOfwB8taSVZrkLdl1dm2W3Ve1ky6yHCMS4eZfi5vP4iv4OHipP8pEjOVohPNLlOdBicEsuEjEoc2RFT4uemTPJbeAiIsn/6iEL39cVmaFU1WV92ctLj/Nqrdy9an8nv4gnivKSfSjEJ+oKGkAwcZAyW35/hw7K6q/2V/D4e5oM7skV+MpUmCGmbJF4IGN1X3xnykj/BQ14Fs2deOH+ldYsHeu5yyHXd8J38Id7/UV5e/he1CbQipQxvOwAAAABJRU5ErkJggg==” />دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده کشاورزیتاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد ذرت Zea mays L.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعتحمید رضا عشقی زادهاستاد راهنمادکتر پرویز

Read More

Share

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

دانشگاه علامه طباطباییدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ­ریزی درسیبررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه

Read More

Share

رابطه¬ی مولفههای هوشهیجانی و مولفههای یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶ و۱۱با اهمالکاری تحصیلی۹۳

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکزیدانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»گرایش: روانشناسی تربیتیعنوان:رابطه­ مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری

Read More

Share