تاثير نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان Oncorhynchus mykiss- قسمت 3

آیا نانو ذره منیزیم بر میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتانین پروکسیداز، مالون دی آلدئید، لیزوزیم، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون S-ترانسفراز تاثیرگذار است؟

Read More

Share