مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

جدول۳-۱۰: مقایسه میانگین درصد اسپرم های آسیب دیده در گروه های مختلف آزمایش حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P). ، تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شده اند.۳-۸-نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرمهای نابالغنتایج حاصل از بررسی میزان بلوغ هسته اسپرم ها در گروه […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

جدول۳-۹:مقایسه میانگین درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده تند(RPFM)،اسپرم های دارای حرکت پیشرونده کند SPFM)) ،اسپرم های دارای حرکت درجا (RM)،اسپرم های فاقد تحرک (ML). a :بیانگر اختلاف معنی دار باگروه کنترل، b:بیانگراختلاف معنی دار با گروه های کنترل تحت تیماربا ژل با دوزmg/kg 50 وmg/kg100.c :بیانگراختلاف معنی دار باگروه دیابتی تحت درمان با دوز […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در …

در این آزمایش درصد لوله های منی سازی که دارای حداکثر سه رده سلولهای اسپرماتوژنز تمایز یافته از سلول اسپرماتوگونی A هستند بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد ضریب تمایز لوله ای در گروههای دیابتی کاهش معنی داری با گروههای کنترل دارد (۰۵/۰P<). درحالیکه درگروه های درمان شده با ژل آلوئه ورا(mg/kg 50و mg/kg100)نسبت […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل +ژلmg/kg50 کنترل +ژلmg/kg100 دیابت دیابت+ژلmg/kg50 دیابت+ژلmg/kg100 وزن(gr) ۰۶۵/۰±۰۱/۲ ۰۸۴/۰±۰۶/۲ ۰۱۷/۰±۱۶/۲ ab040/0±۱۳/۱ ۰۹۹/۰±۱۶/۱ ۰۴/۰±۸۱/۱ جدول ۳-۳-مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی مختلف.a :بیانگر وجود اختلاف معنی دار با گروه های کنترل،b،:بیانگروجود اختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان با ژل(دوز ۵۰ ودرز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) (P<0.05) […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

۳-۳-نتایج مربوط به تغییرات وزنی۳-۳-۱ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدنباتوجه به اینکه میزان وزن بدن حیوانات ،یکی از شاخص های مهم درارتباط باسلامتی حیوان می باشد،جهت بررسی اثرات احتمالی عارضه ی دیابت ،وزن موش ها به طور منظم بررسی وثبت گردید،تاوزن موش های هرگروه نسبت به گروه های کنترل مقایسه شد.جهت اندازه گیری […]

پژوهش – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

برای محاسبه شاخص جایگزینی، درصد لوله های منی سازی که سلول های زایا در آنها به رده اسپرماتوگونی بینابینی یا رده های بعدی رسیده بودند محاسبه گردید (Meistrich & van Beek, 1993).۲-۱۸-۳-ضریب میوزی (MI)جهت محاسبه این ضریب ابتدا تعداد سلولهای اسپرماتیدی داخل هر لوله منی ساز شمارش و بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه تقسیم شد.(kheradmand […]

علمی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

و علاوه بر آن دارای خواص ضد قارچی و ضد میکروبی نیز می باشد.سالیسیلیک اسیداین ماده خواصی همانند آسپرین داشته و ضد التهاب می باشد و خواص آنتی باکتریالی نیز دارد.آمینو اسیدهاژل آلوئه ورا حاوی ٢٠ تا ٣٠ آمینو اسید مورد نیاز انسان است و جالب توجه است که بدن انسان هم قادر به ساختن […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

وزن هرگروه Xسپس دوزمربوطه ازSTZ ، (X) را که به صورت پودر بوده و برای تزریق داخل صفاقی باید به صورت محلول تبدیل می شد،درآوردیم، بدین منظور از محلول بافری سیترات سدیم ۱/۰ مولار با ۵/۴ PH (متشکل از سیترات سدیم مونوهیدراته و اسید سیترریک ) برای حل کردن استرپتوزوتوسین استفاده شد. به منظور القای […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

علی‌رغم بالغ بودن اسپرماتوزوئیدهای خارج شده از اپی‌دیدیم، عوامل ترشح شده از اپی‌تلیوم مجاری تناسلی از فعالیت آنها جلوگیری می‌کنند. لذا اسپرماتوزوئید‌های خارج شده با من، قادر به انجام وظایف خود در بارورسازی تخمک نیستند. ولی هنگام قرار گرفتن اسپرم در معرض مایعات دستگاه تناسلی زن، تغییرات متعددی رخ می‌دهد که آن را برای فرآیندهای […]