بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

دیابتی+ژل mg/kg50 دیابتی کنترل+ژلmg/kg100 کنترل+ژلmg/kg50 کنترل گروه ها ۲۳/۱±۳۶ ۲۰/۱±۹۴/۳۰ ۲۵/۱±۲۸/۲۶ab ۸۱/۰±۴۹/۴۵ ۴۷/۰±۳۰/۴۴ ۸۷/۱±۶۶/۴۶ تعداد اسپرم(۱۰۶×) جدول ۳-۱۲ :مقایسه میانگین تعداد اسپرم ها در گروه های آزمایشa:وجوداختلاف معنی دار (p<0.05) باگروه کنترل،b:وجود اختلاف معنی داربا گروه های تحت تیمار(P<0.05)۳-۶-نتایج ارزیابی های بیوشیمیایی بافت بیضهنتایج حاصل از اندازه گیری میزان مالون دی-آلدئید (MDA) در بافت بیضه:مقایسه […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

۳-۳-نتایج مربوط به تغییرات وزنی۳-۳-۱ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدنباتوجه به اینکه میزان وزن بدن حیوانات ،یکی از شاخص های مهم درارتباط باسلامتی حیوان می باشد،جهت بررسی اثرات احتمالی عارضه ی دیابت ،وزن موش ها به طور منظم بررسی وثبت گردید،تاوزن موش های هرگروه نسبت به گروه های کنترل مقایسه شد.جهت اندازه گیری […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

وزن هرگروه Xسپس دوزمربوطه ازSTZ ، (X) را که به صورت پودر بوده و برای تزریق داخل صفاقی باید به صورت محلول تبدیل می شد،درآوردیم، بدین منظور از محلول بافری سیترات سدیم ۱/۰ مولار با ۵/۴ PH (متشکل از سیترات سدیم مونوهیدراته و اسید سیترریک ) برای حل کردن استرپتوزوتوسین استفاده شد. به منظور القای […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

علی‌رغم بالغ بودن اسپرماتوزوئیدهای خارج شده از اپی‌دیدیم، عوامل ترشح شده از اپی‌تلیوم مجاری تناسلی از فعالیت آنها جلوگیری می‌کنند. لذا اسپرماتوزوئید‌های خارج شده با من، قادر به انجام وظایف خود در بارورسازی تخمک نیستند. ولی هنگام قرار گرفتن اسپرم در معرض مایعات دستگاه تناسلی زن، تغییرات متعددی رخ می‌دهد که آن را برای فرآیندهای […]

بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره- قسمت ۵

۱-۱-۲-۶- نقره عنصر براق فلزی میباشد و در موقعیت چهل و هفتم جدول تناوبی قرار گرفته و با نماد Ag که از کلمه Argentum میآید، نشان داده میشود. نقره خالص دارای بالاترین هدایت الکتریکی و گرمایی در بین تمامی عناصر میباشد. همراه با طلا، که از عناصر کمیاب و گرانبها هستند نقره بهطور گسترده ای در تاریخ […]