بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

mg/kg50 دیابتی+ژلmg/kg100 درصد بلاستوسیت ها(%) ۱۴/۲±۶۱/۷۰ ۴۵/۱±۶۶/۶۱ ۶۷/۱±۵۸/۶۷ b26/0±۶۹/۲۴ c34/1±۷۷/۳۴ ۴۸/۳±۶۸/۶۲ جدول۳-۱۹ :مقایسه میانگین درصدجنین های مرحله بلاستوسیت در گروههای مختلف، حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)نمودار۳-۲۴: مقایسه درصد جنین های مرحله بلاستوسیست در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروه ها می […]

مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

a98/0±۵۰/۸۳ a01/1±۸۴/۸۱ a92/0±۲۲/۸۲ b34/1±۹۴/۵۹ b48/1±۵۰/۶۱ ab8/5±۵۴/۷۲ جدول۳-۱۵ مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P)نمودار ۳-۲۱ -مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)۳-۷-۲-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین […]

مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

جدول۳-۱۰: مقایسه میانگین درصد اسپرم های آسیب دیده در گروه های مختلف آزمایش حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P). ، تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شده اند.۳-۸-نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرمهای نابالغنتایج حاصل از بررسی میزان بلوغ هسته اسپرم ها در گروه […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

جدول۳-۹:مقایسه میانگین درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده تند(RPFM)،اسپرم های دارای حرکت پیشرونده کند SPFM)) ،اسپرم های دارای حرکت درجا (RM)،اسپرم های فاقد تحرک (ML). a :بیانگر اختلاف معنی دار باگروه کنترل، b:بیانگراختلاف معنی دار با گروه های کنترل تحت تیماربا ژل با دوزmg/kg 50 وmg/kg100.c :بیانگراختلاف معنی دار باگروه دیابتی تحت درمان با دوز […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

تصویر۳-۱۱:نمای میکروسکوپیک اسپرم.پیکان شماره ۲ اسپرم مرده را نشان می دهد که رنگ ائوزین به درون سیتوپلاسم نفوذ کرده است وپیکان شماره ۱ اسپرم زنده باسیتوپلاسم رنگ نگرفته که نشانگر عدم آسیب به غشای سیتوپلاسمی آن می باشد.رنگ آمیزی ائوزین –نگروزین، (درشت نمایی ۱۰۰۰×) دیابت +ژل۱۰۰mg/kg دیابت +ژل۵۰mg/kg دیابتی کنترل+ژل۱۰۰mg/kg کنترل+ژل۵۰mg/kg کنترل گروه ها b27/2±۳۹/۶۶ […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در …

در این آزمایش درصد لوله های منی سازی که دارای حداکثر سه رده سلولهای اسپرماتوژنز تمایز یافته از سلول اسپرماتوگونی A هستند بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد ضریب تمایز لوله ای در گروههای دیابتی کاهش معنی داری با گروههای کنترل دارد (۰۵/۰P<). درحالیکه درگروه های درمان شده با ژل آلوئه ورا(mg/kg 50و mg/kg100)نسبت […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

a00/3±۰۰/۷۳ ۵۶/۲±۰۵/۷۲ ۶۷/۱±۰۰/۷۳ b33/2±۹۲/۵۴ a92/1±۵۱/۶۹ a59/1±۱۸/۷۰ SPI(%) a77/1±۳۶/۸۵ a80/1±۰۵/۸۳ a43/2±۰۹/۸۲ b76/2±۵۵/۶۹ a93/5±۲۷/۸۱ a50/1±۷۷/۷۹ SCI(%) a70/0±۵۰/۲۴ a69/0±۰۰/۲۲ a50/0±۰۶/۲۳ c12/2±۵۰/۶ b77/0±۵۴/۱۸ ab74/0±۵۲/۲۰ MI(%) a ۱۲/۰±۶۹/۲ a10/0±۴۷/۲ a14/0±۵۹/۲ b02/0±۰۱/۲ a ۰۴ /۰±۵۵/۲ a ۰۳۶/۰±۶۴/۲ ۳-۳-۵-نتایج حاصل از ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضهجدول۳-۶-:مقایسه میانگین درصدلوله های منی سازبا TDI مثبت،RI مثبت،SPI ،MI وSCI مثبت در گروه های مختلف ،حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل +ژلmg/kg50 کنترل +ژلmg/kg100 دیابت دیابت+ژلmg/kg50 دیابت+ژلmg/kg100 وزن(gr) ۰۶۵/۰±۰۱/۲ ۰۸۴/۰±۰۶/۲ ۰۱۷/۰±۱۶/۲ ab040/0±۱۳/۱ ۰۹۹/۰±۱۶/۱ ۰۴/۰±۸۱/۱ جدول ۳-۳-مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی مختلف.a :بیانگر وجود اختلاف معنی دار با گروه های کنترل،b،:بیانگروجود اختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان با ژل(دوز ۵۰ ودرز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) (P<0.05) […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

۳-۳-نتایج مربوط به تغییرات وزنی۳-۳-۱ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدنباتوجه به اینکه میزان وزن بدن حیوانات ،یکی از شاخص های مهم درارتباط باسلامتی حیوان می باشد،جهت بررسی اثرات احتمالی عارضه ی دیابت ،وزن موش ها به طور منظم بررسی وثبت گردید،تاوزن موش های هرگروه نسبت به گروه های کنترل مقایسه شد.جهت اندازه گیری […]

علمی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

و علاوه بر آن دارای خواص ضد قارچی و ضد میکروبی نیز می باشد.سالیسیلیک اسیداین ماده خواصی همانند آسپرین داشته و ضد التهاب می باشد و خواص آنتی باکتریالی نیز دارد.آمینو اسیدهاژل آلوئه ورا حاوی ٢٠ تا ٣٠ آمینو اسید مورد نیاز انسان است و جالب توجه است که بدن انسان هم قادر به ساختن […]