پایان نامه درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی

ز[1] (EDM) از پیشینه ی مربوط به نظریه ی هیجان و تنظیم حالتهای هیجانی (گروس[2]،1998؛ مایر سالووی[3] و همکاران،2003) نشأت گرفته است. این مدل همچنین به مفهوم سازی لینهان[4] (1993؛ به نقل از بهار و همکاران،2009) درباره کاستی های هیجانی در اختلال شخصیت مرزی شباهت دارد. این مدل بیان می کند که نارسایی تنظیم هیجان […]

دانلود پایان نامه مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن

مدل های پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن، حاکی از شبکه ای از مناطق مغزی مرتبط با هم شامل آمیگدال، هیپوکامپ، تالاموس و کورتکس پری فرونتال[1] (PFC) می باشد (لدوکس[2] و 2-4 مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن   همکاران، 1990؛ دیویس[3]، 1992). در این شبکه، آمیگدال به عنوان ساختار کلیدی […]