بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار …

□ژاژ مــی‌خــایــد ز کینه بــولـهــبمصطــفی مـه می‌شـکـافد نیــم شبوان جـهـود از خشـم سبلت می‌کنـدآن مـسـیــحـا مــرده زنـده مـی‌کنـد(۲/۴۲۲-۴۲۳)بیت اول اقتباس از آیه «اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ.»، (قیامت نزدیک شد و ماه دو پاره شد.)، (قمر، ۱).بیت دوم اقتباس از عبارت قرآنی «…أُحیی المَوتی بإِذنِ اللهِ…» (… و به اذن الهی مردگان را زنده می‌کنم…»، […]