پایان نامه با موضوع مدل مبتنی بر پذیرش[1] (AB)

رومر[2] و اورسیلو[3] (2002؛ رومر و همکاران، 2005) مدل مبتنی بر پذیرش را مطرح کردند. این مدل فهم جدیدی از نحوه شکل گیری و تداوم اختلال اضطراب فراگیر را با ایجاد ارتباط بین سایر مدل های نظری عنوان شده در این زمینه فراهم کرده است. در این مدل تمرکز اصلی بر روی الگوهای پذیرش و […]