درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی

    درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی (کریس-کریستوف، کونولی، آزاریان و شاپل، 1996؛ کریس- کریستوف، کونولی، گیبونز و کریس – کریستوف، 2004) درمانی مؤثر، مختصر، کانونی و بین فردی برای اختلال اضطراب فراگیر می باشد. این روش بر پایه ی یک پارادایم نظری ـ رویکرد روانپویشی ارتباطی ـ قرار دارد. این رویکرد تا حد زیادی […]