یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

۳-۱۲- آزمونهای برازندگی مدلآزمونهای برازندگی نشان میدهند مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس دادههای واقعی مشاهده شده، پشتیبانی میشود. یکی از آزمونهای برازندگی آزمون نیکوئی برازش خی ـ دو است. نیکوئی برازش به عبارت ساده یعنی تا چه حد مدل نیکو و برازنده است یا چقدر خوب طراحی شده است.شاخصهای متعددی برای سنجش برازندگی […]

فایل – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

عملکرد کسب و کار ۵ ۸۲۸/۰ (منبع: یافتههای تحقیق)۳-۹- متغیرهای تحقیقمتغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران،۱۳۸۱).متغییر بر اساس نقشی که […]

علمی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

۳-۱- مقدمهروش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ص ۲۰).پژوهشگر به منظور تبین روش تحقیق، در بخشی از پژوهش به توضیح روش آن میپردازد. در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمعآوری اطلاعات و چگونگی […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها هر سه فرضیه ادعایی را تأیید کرده است. همچنین تحلیل رگرسیون بر روی جهتگیری بازار و عملکرد نشان داده است که واریانس عملکرد میتواند توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی توضیح داده شود. همچنین تنها مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد […]

پژوهش – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۱-۵- فرضیههای تحقیق۱-۵-۱- فرضیه اصلییکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.۱-۵-۲- فرضیههای فرعی۱-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.۱-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار […]

سایت مقالات فارسی – بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره

جدول (۱-۱) مروری بر کارهای انجام شده در حلالیت…………………………………………………………۲۱جدول(۱-۲) لیست مواد مصرف شده در بررسی انحلال تارتاریک اسید……………………………………….۲۳جدول (۱-۳) خواص فیزیکی حلال های استفاده شده در بررسی حلالیت تارتاریک اسید………………….. ۲۳جدول (۱-۴) کسر مولی بدست آمده از حلالیت تارتاریک اسید در حلال های آب، اتانول …………………۲۷جدول(۱-۵) پارامترهای معادله اپلبلات برای تارتاریک اسید وخطاهای مربوط به حلالهای مختلف……….. ۲۹جدول (۲-۱) مروری بر کارهای انجام شده […]