یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

۳-۱۲- آزمونهای برازندگی مدلآزمونهای برازندگی نشان میدهند مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس دادههای واقعی مشاهده شده، پشتیبانی میشود. یکی از آزمونهای برازندگی آزمون نیکوئی برازش خی ـ دو است. نیکوئی برازش به عبارت ساده یعنی تا چه حد مدل نیکو و برازنده است یا چقدر خوب طراحی شده است.شاخصهای متعددی برای سنجش برازندگی […]

فایل – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

عملکرد کسب و کار ۵ ۸۲۸/۰ (منبع: یافتههای تحقیق)۳-۹- متغیرهای تحقیقمتغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران،۱۳۸۱).متغییر بر اساس نقشی که […]

دسترسی متن کامل – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

(منبع: مطالعه حاضر)جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات داخلی نتیجه گیری جامعه آماری عنوان پژوهش محققان-سال بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد. زنجیره تأمین شرکت ساپکو ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران رادفر و همکاران (۱۳۹۱) شناسایی و […]

علمی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

۳-۱- مقدمهروش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ص ۲۰).پژوهشگر به منظور تبین روش تحقیق، در بخشی از پژوهش به توضیح روش آن میپردازد. در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمعآوری اطلاعات و چگونگی […]

مقاله دانشگاهی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

امکان توضیح واریانس عملکرد توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی، اثر مثبت و معنادار مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی بر عملکرد و اثر جهتگیری رقبا معنادار نیست ولی رابطه مثبتی با عملکرد دارد. مدیران ارشد، میانی و نیز مدیران اجرایی در بخش بازاریابی در شش دفتر مرکزی شرکت تاکافول مالزی جهتگیری […]

جستجوی مقالات فارسی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت …

عملکرد انعطافپذیرعملکرد کیفیتعملکرد هزینهسرعتانعطاف پذیریشایستگیپاسخگوییعملکرد زنجیره تأمینچابکی زنجیره تأمین(منبع: رادفر و همکاران، ۱۳۹۱)رجب زاده و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با هدف ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفههای آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها هر سه فرضیه ادعایی را تأیید کرده است. همچنین تحلیل رگرسیون بر روی جهتگیری بازار و عملکرد نشان داده است که واریانس عملکرد میتواند توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی توضیح داده شود. همچنین تنها مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت …

جمعآوری اطلاعات فوق برای فعالیتهای داخلی زنجیره تأمین، یک تعهد همه جانبه را ایجاب میکند. بدست آوردن و مشارکت در اطلاعات با دیگر اعضای زنجیره تأمین، یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها در مراحل اولیه مشارکت در زنجیرههای تأمین با آنها مواجهند. به هر حال در صورتی که زنجیرههای تأمین در راه بهبود قدم […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

ج) یکپارچهسازی بین سازمانیتمایل به افزایش تراکنشها و تجارت الکترونیکی بین شرکتها، طرحهای سنتی ارتباطات بین سازمانی را متحول کرده است. سازمانها به منظور افزایش قدرت رقابتی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل تغییرات مداوم بازار، ابزارهای هماهنگی و تعاملی مؤثری را بین خود گسترش دادهاند. این نوع یکپارچگی بین تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مشتریان […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

جهتگیری بازار اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند. از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای […]