اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹معرفی متغیرها و تعریف آنها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱-۶-۱- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱-۶-۲- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰فصل دوم (گستره نظری و پیشینه پژوهش)۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲-۲- پیشینه نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲-۲-۱- کمرویی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲-۲-۱-۱- تأثیر کمرویی بر تحول شناختی ………………………………………………………………………………… ۱۴۲-۲-۱-۲- علل کمرویی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲-۲-۱-۳- خانواده […]