یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

۳-۱۲- آزمونهای برازندگی مدلآزمونهای برازندگی نشان میدهند مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس دادههای واقعی مشاهده شده، پشتیبانی میشود. یکی از آزمونهای برازندگی آزمون نیکوئی برازش خی ـ دو است. نیکوئی برازش به عبارت ساده یعنی تا چه حد مدل نیکو و برازنده است یا چقدر خوب طراحی شده است.شاخصهای متعددی برای سنجش برازندگی […]

دسترسی متن کامل – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

(منبع: مطالعه حاضر)جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات داخلی نتیجه گیری جامعه آماری عنوان پژوهش محققان-سال بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد. زنجیره تأمین شرکت ساپکو ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران رادفر و همکاران (۱۳۹۱) شناسایی و […]

علمی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

۳-۱- مقدمهروش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ص ۲۰).پژوهشگر به منظور تبین روش تحقیق، در بخشی از پژوهش به توضیح روش آن میپردازد. در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمعآوری اطلاعات و چگونگی […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

جهتگیری بازار اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند. از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای […]

پژوهش – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۱-۵- فرضیههای تحقیق۱-۵-۱- فرضیه اصلییکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.۱-۵-۲- فرضیههای فرعی۱-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.۱-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار […]