یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

متغیر میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی معناداری فاصله اطمینان حد بالا حد پایین مشتری مداری ۳۸۵۳/۴ ۳۰۴۳۴/ ۱۱۳/۵۸ ۱۶۲ ۰۰/۰ ۴۳۲۳/۱ ۳۳۸۲/۱ (منبع: یافتههای تحقیق)با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۳ آماره آزمون برابر ۱۱۳/۵۸ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۳

(منبع: یافتههای تحقیق)با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۱ آماره آزمون برابر ۹۲۴/۴۶ است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۳-۸-۲- پایایی و اعتماد[۴۹] تحقیقکسانی که برای تحلیل دادههای خود از نرمافزار SPSS استفاده میکنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هرچه درصد به دست آمده به ۱۰۰% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است (مقیمی، ۱۳۷۷، به نقل از […]

مقاله دانشگاهی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

امکان توضیح واریانس عملکرد توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی، اثر مثبت و معنادار مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی بر عملکرد و اثر جهتگیری رقبا معنادار نیست ولی رابطه مثبتی با عملکرد دارد. مدیران ارشد، میانی و نیز مدیران اجرایی در بخش بازاریابی در شش دفتر مرکزی شرکت تاکافول مالزی جهتگیری […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها هر سه فرضیه ادعایی را تأیید کرده است. همچنین تحلیل رگرسیون بر روی جهتگیری بازار و عملکرد نشان داده است که واریانس عملکرد میتواند توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی توضیح داده شود. همچنین تنها مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت …

جمعآوری اطلاعات فوق برای فعالیتهای داخلی زنجیره تأمین، یک تعهد همه جانبه را ایجاب میکند. بدست آوردن و مشارکت در اطلاعات با دیگر اعضای زنجیره تأمین، یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها در مراحل اولیه مشارکت در زنجیرههای تأمین با آنها مواجهند. به هر حال در صورتی که زنجیرههای تأمین در راه بهبود قدم […]

پژوهش – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۱-۵- فرضیههای تحقیق۱-۵-۱- فرضیه اصلییکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.۱-۵-۲- فرضیههای فرعی۱-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.۱-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار […]

تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات …

بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را به عنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است»[۱۳] توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی […]