بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل +ژلmg/kg50 کنترل +ژلmg/kg100 دیابت دیابت+ژلmg/kg50 دیابت+ژلmg/kg100 وزن(gr) ۰۶۵/۰±۰۱/۲ ۰۸۴/۰±۰۶/۲ ۰۱۷/۰±۱۶/۲ ab040/0±۱۳/۱ ۰۹۹/۰±۱۶/۱ ۰۴/۰±۸۱/۱ جدول ۳-۳-مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی مختلف.a :بیانگر وجود اختلاف معنی دار با گروه های کنترل،b،:بیانگروجود اختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان با ژل(دوز ۵۰ ودرز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) (P<0.05) […]

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

از نظر عروق خونی و لنفاوی، اعصاب و سلول‌های بنیابینی با لیدیگ[۱۶] غنی است، قرار دارند. بیضه‌ها در خلال نمو رویانی در خلف صفاق و در دیواره خلفی محوطه شکمی تکامل یافته و در طی رشد جنینی، مهاجرت کرده و سرانجام در درون کیسه بیضه[۱۷] و در انتهای طناب‌های اسپرماتیک[۱۸]، معلق می‌شوند. به دلیل این مهاجرت، هر […]

بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

اوانس و استامس(۱۹۹۷) نسبت‌های متفاوتی از پیت، پوست نارگیل، پوست کاج، پرلیت و ورمی‌کولیت را در پرورش گل آپارتمانی دیفن باخیا بکار بردند . آنها به این نتیجه رسیدند که مخلوط کشتconell (حاوی ۵۰ درصد پوست نارگیل + ۲۵ درصد ورمی‌کولیت و ۲۵ درصد پرلیت ) بزرگترین و سنگین ترین گیاهان را تولید کرد که […]