بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل +ژلmg/kg50 کنترل +ژلmg/kg100 دیابت دیابت+ژلmg/kg50 دیابت+ژلmg/kg100 وزن(gr) ۰۶۵/۰±۰۱/۲ ۰۸۴/۰±۰۶/۲ ۰۱۷/۰±۱۶/۲ ab040/0±۱۳/۱ ۰۹۹/۰±۱۶/۱ ۰۴/۰±۸۱/۱ جدول ۳-۳-مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی مختلف.a :بیانگر وجود اختلاف معنی دار با گروه های کنترل،b،:بیانگروجود اختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان با ژل(دوز ۵۰ ودرز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) (P<0.05) […]

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

۳-۳-نتایج مربوط به تغییرات وزنی۳-۳-۱ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدنباتوجه به اینکه میزان وزن بدن حیوانات ،یکی از شاخص های مهم درارتباط باسلامتی حیوان می باشد،جهت بررسی اثرات احتمالی عارضه ی دیابت ،وزن موش ها به طور منظم بررسی وثبت گردید،تاوزن موش های هرگروه نسبت به گروه های کنترل مقایسه شد.جهت اندازه گیری […]

پژوهش – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

برای محاسبه شاخص جایگزینی، درصد لوله های منی سازی که سلول های زایا در آنها به رده اسپرماتوگونی بینابینی یا رده های بعدی رسیده بودند محاسبه گردید (Meistrich & van Beek, 1993).۲-۱۸-۳-ضریب میوزی (MI)جهت محاسبه این ضریب ابتدا تعداد سلولهای اسپرماتیدی داخل هر لوله منی ساز شمارش و بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه تقسیم شد.(kheradmand […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

وزن هرگروه Xسپس دوزمربوطه ازSTZ ، (X) را که به صورت پودر بوده و برای تزریق داخل صفاقی باید به صورت محلول تبدیل می شد،درآوردیم، بدین منظور از محلول بافری سیترات سدیم ۱/۰ مولار با ۵/۴ PH (متشکل از سیترات سدیم مونوهیدراته و اسید سیترریک ) برای حل کردن استرپتوزوتوسین استفاده شد. به منظور القای […]

علمی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

و علاوه بر آن دارای خواص ضد قارچی و ضد میکروبی نیز می باشد.سالیسیلیک اسیداین ماده خواصی همانند آسپرین داشته و ضد التهاب می باشد و خواص آنتی باکتریالی نیز دارد.آمینو اسیدهاژل آلوئه ورا حاوی ٢٠ تا ٣٠ آمینو اسید مورد نیاز انسان است و جالب توجه است که بدن انسان هم قادر به ساختن […]

فایل – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

عملکرد کسب و کار ۵ ۸۲۸/۰ (منبع: یافتههای تحقیق)۳-۹- متغیرهای تحقیقمتغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران،۱۳۸۱).متغییر بر اساس نقشی که […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- قسمت …

جمعآوری اطلاعات فوق برای فعالیتهای داخلی زنجیره تأمین، یک تعهد همه جانبه را ایجاب میکند. بدست آوردن و مشارکت در اطلاعات با دیگر اعضای زنجیره تأمین، یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها در مراحل اولیه مشارکت در زنجیرههای تأمین با آنها مواجهند. به هر حال در صورتی که زنجیرههای تأمین در راه بهبود قدم […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد …

منابع مالی بیثبات، غیراستاندارد، عدم یکپارچگی با عملیات دیگر کیفیت بالا، دسترسی کامل، عملیات/اطلاعات/سیستمهای استاندارد، یکپارچه با عملیات مهندسی مجدد فرایند مالی، سیستمها، استانداردسازی اطلاعات اطلاعات غیراستاندارد، دور از دسترس، عدم به روزآوری، ناامن شراکتی، استاندارد، در دسترس، دقیق، دورهای دقیق استانداردهای اطلاعات و مدیریت اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی مجزا از هم(خود ایستا) رایج، باز، یکپارچه […]

یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

جهتگیری بازار اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند. از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای […]

پژوهش – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

۱-۵- فرضیههای تحقیق۱-۵-۱- فرضیه اصلییکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.۱-۵-۲- فرضیههای فرعی۱-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۱ به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.۱-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.۲-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار […]